Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 12/04/2017

1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΣΠΑ και Τ.Σ. κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την Τετάρτη 12/4/2017 την 1η απόφαση οριστικής ένταξης των Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων των Δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης '' Ενίσχυσης της Αυταπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει την οριστική ένταξη εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) επιχειρηματικών σχεδίων ισάριθμων δικαιούχων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 17.686.632,60 € και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 €.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, όπως και οι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ στο σύνολό τους, θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους δικαιούχους τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Επίσης, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθούν και οι υπόλοιπες αποφάσεις ένταξης και απόρριψης.

..pdf..Απόφαση

επιστροφή